Ajourført 1. mai 2018

Dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair gennemsigtig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige. Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er relevante.

 

Dataansvarlig:

Bedsted Idrætsforening v/kontaktperson Ragnhild F. Serup,

Østergade 19, 7755 Bedsted

CVR: 85733559

Tlf.: 21764132 / Mail: bedstedif@gmail.com

Website: www.bedstedif.dk

 

 1. Medlemsoplysninger registreres:

  Navn, adresse, køn, fødselsdato, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse

 2. Ledere, trænere og frivillige:

  Som ovenfor, desuden CPR-nummer og bankkontonummer. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

   

  Hvor får vi oplysningerne fra:

 3. Normalt får vi oplysningerne fra et medlem, der tilmelder sig en aktivitet.

 4. Offentlige myndigheder ved børneattester.

   

  Formålet med oplysninger på medlemmer:

 5. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 6. Opfyldelse af lovkrav (folkeoplysningsloven)

 7. Administration

 8. Levering af varer eller ydelser (fx sponsorater)

   

  Formålet med oplysninger på ledere og trænere:

 9. Håndtering af hverv og pligter

 10. Overblik over kurser, erfaring og kompetencer

 11. Opfyldelse af krav

 12. Administration af relation til foreningen.

   

  Vi behandler personoplysninger ud fra følgende interesser:

 13. Udfærdigelse af holdkort, holdopstilling, resultatlister

 14. Medlemsrettigheder ved generalforsamling

 15. Opkrævning og betaling af kontingent

 16. Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.

 17. Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

 18. Videregivelse af almindelige personoplysninger til DBU, DGI og Thisted Kommune.

 19. Foreningen er medlem af idrætsorganisationer. Hertil sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere, også i en periode efter udmeldelse af foreningen.

 20. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældre.

 21. Oplysninger af historisk værdi til statistik eller lignende kan bevares.

   

  Rettigheder:

  Vi indhenter sjældent et medlems samtykke. Hvis vi indhenter et medlems samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke. Man kan til enhver tid trække det tilbage ved at give foreningen besked om det.

   

  Videregivelse af personoplysninger:

  Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i et relevant omfang til de idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

  Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden medlemmets samtykke.

   

  Opbevaring og sletning af oplysninger:

  Medlemmer:

 22. Af administrative hensyn opbevarer vi personoplysninger i 1 år efter det kalenderår, hvor den sidste aktivitetstilmelding er fortaget.

  Ulønnede ledere, frivillige og trænere:

 23. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi personoplysninger i en længere periode fra ophøret af dennes virke. (3 år)

  Lønnede ledere og trænere:

 24. Bogføringsbilag fx lønbilag gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

 25. Andre relevante oplysninger gemmes ligeledes i 5 år.

   

  Medlemmets, trænerens, lederens og den frivilliges rettigheder:

 26. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

 27. Retten til indsigt i egne personoplysninger.

 28. Retten til berigtigelse.

 29. Retten til sletning.

 30. Retten til begrænsning af behandling.

 31. Retten til indsigelse,

  Man kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed fx Datatilsynet.

   

  Revidering af privatlivspolitikken

  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i dokumentet blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.